Arquitectura FTTX

  • EPON

    EPON (8)

  • GPON

    GPON (4)